Pro zájemce
Název ŠVP: Ekonomika a podnikání
Zaměření:  
Kód a název oboru vzdělání: 36-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
kvalifikační úroveň EQF 4

Délka a forma studia: 4 roky, denní
Platnost: od 1. 9. 2024

 

  od 1. 9. 2024

 36-41-M/01 Ekonomika a podnikání, čtyřleté denní maturitní studium

 

          ŠVP Ekonomika a podnikání
               

 Charakteristika oboru

  Obor 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání je obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou, v denní formě.

 Absolventi oboru získají znalosti a dovednosti potřebné k vlastnímu podnikání.

Školní vzdělávací program oboru je zaměřen na přípravu žáků pro oblast ekonomiky a podnikání.  V souladu s novými trendy ve vzdělání je posílena složka všeobecného vzdělání, absolventi získají dobré základy pro terciální vzdělávání.              

 Cílem školy je připravit žáky na komplexní pochopení ekonomických a podnikatelských procesů. Žáci se seznámí s teoretickými základy ekonomiky, práva, účetnictví, marketingu, managementu a praktickými dovednostmi potřebnými pro úspěšné řízení různých typů organizací.

 Obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání vhodně doplní oborovou skladbu školy o zaměření, které je v souladu se zájmem budoucích uchazečů i trhu práce.

  Z posledního průzkumu „Středoškoláci a podnikání“ realizovaného v rámci projektu SEED vyplynulo, že více než polovina českých žáků střední školy má zájem podnikat, ale pouze 36 % uvedlo, že se jejich škola dostatečně věnuje rozvoji podnikavosti, která patří mezi klíčové kompetence 21. století.  Věříme, že naši absolventi kompetence a motivaci k podnikání získají.

 

Popis uplatnění absolventa v praxi

Školní vzdělávací program směřuje k tomu, aby byl absolvent připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity, byl schopen zajistit chod ekonomického, obchodního nebo personálního úseku organizace. Absolvent disponuje  kompetencemi pro samostatné podnikání. Jako prostředek profesní komunikace používají dva světové jazyky.

Rozsah vzdělávacího programu vede k  osvojení základních vědomostí a dovedností s ohledem na možné reálné pracovní uplatnění. 

Absolventi získají složením maturitní zkoušky odborné vzdělání i možnost pokračovat v některé z forem terciálního vzdělávání (VŠ, VOŠ).

 

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.2.3.4.Celkem
Základní všeobecné - povinné
Český jazyk a literatura CJL 3/1 3 3 4 13/1
První cizí jazyk PCJ 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Druhý cizí jazyk DCJ 4/4 3/3 3/3 3/3 13/13
Konverzace v cizím jazyce KOJ 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4
Společenské vědy SVE 2 1 2 0 5
Psychologie PSY 1 0 1 1 3
Tělesná kultura a sport TKS 2 2 2 2 8
Matematika MAT 4/1 3 3 3 13/1
Základy přírodních věd ZPV 2 2 0 0 4
Informační a komunikační technologie IKT 2/2 2/2 1/1 0 5/5
Celkem ZV  

24/12

20/9 19/8 17/7 80/36
Základní odborné - povinné
             
Ekonomika EKO 2 2 2 2 8
Účetnictví UCE 0 2 2 0 4
Právní nauka PRN 0 0 1 2 3
Celnictví CEL 0 0 1 0 1
Písemná a elektronická komunikace PEK 2/2 2/2 0 0 4/4
Daně a finance DAF 0 2 2 2 6
Marketing a management MAM 0 0 2 2 4
Hospodářský zeměpis ZEM 2 2 0 0 4
Celkem ZO   6/2 10/2 10/0 8/0 35/3
Učební praxe - povinné
Podnikatelská praxe POP 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Podnikový informační systém PIS 0 0 1/1 2/2 3/3
Cvičení z marketingu a managementu MAM 0 0 1/1 2/2 3/3
Celkem UP   2/2 2/2 4/4 6/6 14/14
Volitelné - povinné
Maturitní semináře MSE 0 0 0 1/1 1/1
Celkem VOL   0 0 0 1/1 1/1
Celkem vše   32/16 32/13 32/12 32/14 129/55

Žáci prvního ročníku se účastní vícedenního adaptačního kurzu, druhého ročníku lyžařského kurz a žáci třetího ročníku vícedenního turistického kurzu.

 

ŠVP platné od 1. 9. 2024

Logo Praha
  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti    Tento web využívá pouze základní cookie.