O škole

Kdo jsme?

Jsme moderní škola s dlouholetou tradicí. Naše historie se začala psát již v roce 1952. Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha.

 • POSKYTUJEME KVALITNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ S ŠIROKÝM UPLATNĚNÍM NA TRHU PRÁCE

Vzdělávací nabídkou koncepčně reagujeme na požadavky trhu práce a sociálních partnerů. Pro nabízené obory jsme zpracovali tři vzdělávací programy, které vychází z požadavků praxe a směřují k tomu, aby absolvent dokázal samostatně a iniciativně plnit komplexní úkoly v oblasti dopravy, přepravy, logistiky, ekonomiky, bankovnictví a poštovnictví a pro potřeby podnikání se obeznámil se základní problematikou.

Oblast vzdělávání podporuje naše dlouhodobá spolupráce se Svazem spedice a logistiky České republiky a členství v Asociaci středních škol ICT.

 • NABÍZÍME PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ

Disponujeme dvanácti kmenovými učebnami, což zaručuje spíše komorní prostředí, možnost užší interakce mezi učiteli a studenty a navození přátelské atmosféry.

 • UČÍME PRAKTICKY

Praktická výuka probíhá formou simulace reálného pracoviště v učebnách školy. Takto získané odborné kompetence může absolvent uplatnit ihned po nástupu do pracovního procesu bez dalšího zapracování. Studenti se podle svého zaměření učí pracovat např. s programy POHODA, APOST, JERID a SPED, jejichž zvládnutí je předpokladem pro budoucí uplatnění v logistických a finančních organizacích. Absolventi dopravního oboru získají navíc řidičské oprávnění skupiny B.

Spolupracujeme s mnoha partnerskými firmami, kde studenti absolvují odborné praxe a následně mohou nalézt rozsáhlou oblast profesního uplatnění.

 • UČÍME MODERNĚ

Využíváme specializované a dobře vybavené učebny pro praktickou výuku, učebny výpočetní techniky a cizích jazyků, multimediální posluchárnu a novou studovnu s Wi-Fi připojením. Kvalitu výuky podporuje užívání mnoha moderních technologií, např. počítačů s internetovým připojením, dataprojektorů, interaktivní tabule, speciálních tiskáren a snímacích tužek. 

Pro tělovýchovu využíváme dvě tělocvičny, posilovnu, bazén, sál na stolní tenis, tři venkovní víceúčelová hřiště s umělým povrchem a atletickou dráhu.

 • KLADEME DŮRAZ NA VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ

Jazykové vzdělávání podporuje povinná výuka dvou světových jazyků promyšleně doplňována dalšími aktivitami, jako jsou prezentace práce v cizím jazyce při projektových dnech školy, veletrh pracovních příležitostí v cizím jazyce, zahraniční poznávací zájezdy s ubytováním přímo v rodinách, návštěva divadelních představení v anglickém jazyce apod. Lepšímu porozumění anglickému jazyku napomáhá též výuka rodilým mluvčím.

Jsme zapojeni do Erasmus+, vzdělávacího programu Evropské unie.

 • NABÍZÍME ŠIROKÉ SPEKTRUM AKTIVIT

Škola organizuje mnoho akcí, které vhodně doplňují výuku a podporují všestranný rozvoj studentů: adaptační, lyžařský a turistický kurz, zahraniční poznávací zájezdy, odborné soutěže a exkurze, návštěvy divadelních a filmových představení, semináře, přednášky, charitativní sbírky a sportovní soutěže.

 • VÁŽÍME SI ÚSPĚŠNÝCH STUDENTŮ

Úspěšní studenti jsou pravidelně za své výsledky oceňováni. Tento systém napomáhá motivaci k dalšímu vzdělávání.

 • PŘED NIKÝM NEZAVÍRÁME DVEŘE

Naše škola je otevřená všem. Studují u nás i zahraniční studenti či sportovci vyžadující individuální vzdělávací plán. Do tříd jsou v malém počtu integrováni také studenti s SPU.

 • NEZAPOMÍNÁME NA PREVENCI

Prevence negativních jevů vychází z kvalitně zpracovaného minimálního preventivního programu. Je naplňován formou přednášek, besed a mimoškolních aktivit. Problematika prevence sociálně patologických jevů je rovněž zařazena do jednotlivých vzdělávacích oblastí.

 • PŘED PROBLÉMY NEUTÍKÁME

Radu či pomocnou ruku našim studentů rády poskytnou v případě potřeby metodička prevence či výchovná poradkyně, jež obě na škole působí.

 • POUŽÍVÁME SYSTÉM BAKALÁŘI

Vstup do školy, docházku a klasifikaci studentů hlídá systém Bakaláři, ke kterému se mohou připojit jak sami studenti, tak i jejich rodiče. Ti tak mohou průběžně sledovat, jak jejich děti studují.

 

Logo Praha
 • Adresa školy: Učňovská 1/100
 • PSČ: 190 00, Praha 9
 • IČO: 00639516
 • Email: sosls@sosls.cz
 • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti    Tento web využívá pouze základní cookie.