O škole

 

Výchovné a kariérové poradenství, prevence sociálně patologických jevů

Výchovně vzdělávací proces podporuje promyšleně nastavený systém výchovného a kariérového poradenství a prevence sociálně patologických jevů. 

V rámci naší školy působí kvalifikovaná výchovná poradkyně a certifikovaná mentorka i školní metodička prevence. Jejich činnost probíhá v dobré spolupráci nejen s vedením školy a s pedagogy, ale i v součinnosti se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickými poradnami, dyscentrem a dalšími).

Ve spolupráci s rodiči se úspěšně daří řešit výchovné problémy (např. záškoláctví, negativní vliv rodinných poměrů na školní práci dítěte, vliv narůstající "zaměstnanosti" studentů na jejich studium ve škole), studijní problémy (např. specifické problémy učení - SPU a poruchy pozornosti/chování - SPUCH) i problémy osobní. Žáci s poruchami učení získávají účinnou podporu u maturitních zkoušek.

Kariérové poradenství je realizováno pravidelnými návštěvami možných budoucích pracovišť a spoluprací se sociálními partnery naší školy, popř. besedami a semináři s představiteli těchto firem. Dále formou zprostředkování informací o studiu na vysokých a vyšších odborných školách, účastí studentů na testech profesní orientace v závěrečných ročnících. Studenti se účastní programů osobnostního růstu akreditovanými MŠMT a finančně podporovanými granty EU.

Program prevence sociálně patologických jevů je realizován ve spolupráci s OS Anima na základě grantu MHMP "Zdravé město Praha" a ve spolupráci s Policií ČR.

Studenti se pravidelně zapojují do charitativních akcí a sbírek. Připojili se k programu pomoci romským studentům, který organizuje MŠMT.

Logo Praha
  • Adresa školy: Učňovská 1/100
  • PSČ: 190 00, Praha 9
  • IČO: 00639516
  • Email: sosls@sosls.cz
  • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti    Tento web využívá pouze základní cookie.