O škole

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu 

1. Název a právní forma

Střední odborná škola logistických služeb

Příspěvková organizace

IZO: 600170071

2. Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Střední odborná škola logistických služeb byla zřízena usnesením ke dni 1. 11. 1996 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod č. j.: 15008/97-60 ze dne 6. 3. 1997.

Rozhodnutím MŠMT ČR č. j.: 34013/2000-14 ze dne 1. 1. 2001 byla organizace převedena k 1. 1. 2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha.

Hlavní město Praha se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 je zřizovatelem příspěvkové organizace Střední odborná škola logistických služeb. Zřizovací listina byla schválena usnesením ZHMP č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011, ve znění pozdějších usnesení.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování středního vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka, resp. ředitel (dále jen „ředitelka“). Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. 

4. Kontaktní spojení

4.1 Sídlo

Střední odborná škola logistických služeb

Učňovská 100/1

190 00 Praha 9

4.2 Kontaktní poštovní adresa

Střední odborná škola logistických služeb

Pod Táborem 300/7

190 00 Praha 9

4.2 Adresa pro osobní návštěvu

Střední odborná škola logistických služeb

Pod Táborem 300/7

190 00 Praha 9

4.3 Úřední hodiny

pondělí - pátek: 7:30 – 15:00 (nebo dle telefonické dohody)

4.4 Kontakty

sekretariát

228 229 063

739 446 815

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ředitelka školy

228 229 063  (linka 1001)

734 703 557

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

zástupci ředitelky školy

228 229 063 (linka 1002)

733 607 942 zástupce ředitelky školy pro TV

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

734 703 552 zástupce ředitelky školy pro PV

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. EVA ŠMÍDOVÁ

731 609 403 . 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.5 Adresa internetové stránky

www.sosls.cz

4.6 Adresa podatelny

Pod Táborem 300/7

190 00 Praha

Dokumenty v podatelně nepřijímáme na technických nosičích dat

4.7 Elektronická adresa podatelny a datová schránka

ID datové schránky: mekge48

E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dokumenty v elektronické podobě škola přijímá jako přílohu na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo datovou schránkou ID: mekge48

4.8 Případné platby lze poukázat

na bankovní účet školy:

FIO banka

číslo účtu: 2301488766 / 2010

Majitel: Střední odborná škola logistických služeb

IBAN CZ4120100000002301488766

BIC FIOBCZPPXXX

Variabilní symboly přiděluje hospodářka školy před akcí

5. IČO

00639516

6. DIČ

CZ00639516

Škola není plátcem DPH

7. Dokumenty

7.1  Seznam hlavních dokumentů

7.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

 • Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy a dále její sken na webu školy zde https://www.sosls.cz/index.php/oskole/dokumenty
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce jsou součástí výroční zprávy pro aktuální školní rok – v listinné podobě v ředitelně školy a dále na webu školy zde https://www.sosls.cz/index.php/oskole/dokumenty
 • Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde https://www.sosls.cz/index.php/oskole/dokumenty
 • Školní řád - v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde https://www.sosls.cz/index.php/oskole/dokumenty
 • Rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v interním elektronickém systému školy
 • Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v ředitelně školy

7.1.2 Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu

Škola umožní částečně anonymizované nahlížení do dokumentů a jejich částí, u kterých žadatel prokáže oprávněný zájem a pokud nebude ohrožena bezpečnost osob, majetku a veřejného pořádku, včetně ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a pravidel pro práci s osobními údaji dle GDPR.

7.2 Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu) a také na webových stránkách školy www.sosls.cz ve výročních zprávách.

8. Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím
je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a je přílohou tohoto dokumentu.

9. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do podatelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu školy, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy.

Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Předpisy

10.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

10.2 Vydané právní předpisy

Střední odborná škola logistických služeb nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

11.  Úhrady za poskytování informací

11.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

Kopírování na kopírovacích strojích nebo tisk na tiskárnách PC

Černobílá kopie nebo tisk stránky A4 …………………………………………………………….  2,- Kč/strana

Barevná kopie nebo tisk stránky A4 ……………………………………………………………….  5,- Kč/strana

Černobílá kopie nebo tisk stránky A3 …………………………………………………………….  4,- Kč/strana

Barevná kopie nebo tisk stránky A3 ……………………………………………………………… 10,- Kč/strana

Jiné kopírování    

Vlastní nosiče …………………………………………………………………dle skutečných nákladů

Za odeslání informace

Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

Osobní náklady

Přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hodinu je  sazba za 1 hodinu práce 300 Kč. Čas je počítán tak, že za každých započatých 15 minut práce je účtováno 75 Kč.        

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč,  budou poskytnuty zdarma.

11.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

12. Licenční smlouvy

Škola není poskytovatelem licencí.

13. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Na webových stránkách školy www.sosls.cz

14. Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.

Informace ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy (§ 164 a 165 zákona 561/2004 Sb., školský zákon) - výňatek

 1. Ředitel řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce a další vedoucí pracovníky.
 2. Ředitel odpovídá za splnění učebních plánů, za odbornou a pedagogickou úroveň výchově vzdělávací práce školy a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků; vytváří podmínky pro další vzdělávání pracovníků
 3. Ředitel kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků.
 4. Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy a předkládá tuto zprávu radě školy.
 5. Ředitel může podle místních potřeb a podmínek na základě požadavků orgánů, které zřídily školu nebo školské zařízení, popřípadě jiného subjektu, upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány.
 6. Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.
 7. Ředitel rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech (§ 165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.)
  1. povolení/zamítnutí přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle §17 odst. 3 a individuálního vzdělávacího plánu podle §18, §41
  2. přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle §59 a následujících
  3. přijetí/zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle §66
  4. povolení/zamítnutí žádosti o opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle §66 odst. 7
  5. podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle §31 odst. 2 a 4
  6. uznání dosaženého vzdělání podle §70
  7. snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle §123 odst. 4
  8. Odvolat se lze proti rozhodnutím ředitele školy:
   1. která jsou uvedena výše pod č. 7 písm. a) a c) – g);
   2. přijetí nebo nepřijetí ke studiu podle č. 2 písm. b)
   3. Na odvolání se vztahuje Správní řád. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství školy k místně příslušnému školskému úřadu MHMP do 15 dnů od doručení Rozhodnutí v případě a) a c) a e), do 3 pracovních dnů od doručení Rozhodnutí v případě b).
   4. Jestliže má žák nebo zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy se dozvěděl o jejím výsledku požádat ředitele školy o přezkoušení; je-li vyučujícím ředitel školy, může být požádán o přezkoušení žáka školský úřad. Přezkoušet žáka nelze, byl-li žák v klasifikačním období z vyučovacího předmětu, jehož klasifikace je napadána, již komisionálně zkoušen.

Ředitel školy se řídí při svém rozhodování platnými předpisy, z nichž nejdůležitější jsou:

 • zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění;
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění;
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění;
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění;
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění;
 • vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění;
 • vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění;
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění;
 • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění;
 • vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., č. 46/2008 Sb., č. 394/2008 Sb. a č. 86/2012 Sb.;

Výše uvedené předpisy jsou přístupné elektronicky na internetu.

Ředitel střední školy poskytuje informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a přijímá a vyřizuje stížnosti, podněty a oznámení.

Vyřizování stížností

Ve škole stížnosti přijímá, eviduje a zajišťuje jejich správné a včasné vyřizování sekretariát ředitele. Tím není dotčena povinnost ostatních vedoucích přijímat stěžovatele.

Přijímání stížnosti

 1. Ústní stížnost – pokud ji nelze vyřídit ihned při podání, sepíše se záznam, který stěžovatel podepíše je předán do sekretariátu školy, kde bude stížnost řádně zaevidována, označena a předána k řešení vedení školy.
 2. Stížnost písemná doručená osobně – potvrdí se příjem písemnosti, řádně se zaeviduje v sekretariátu školy a je následně předána vedení školy.
 3. Stížnost písemná doručená poštou nebo elektronickou poštou – je po zapsání do evidence v sekretariátu školy předána vedení školy.

Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době.

Údaje o stížnostech jsou ochraňovány podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Termín vyřízení stížnosti

 1. Stížnost, jejíž prošetření a vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu, postoupí ředitel těmto orgánům/organizacím k přímému vyřízení do 5 dnů ode dne přijetí a vyrozumí o tom stěžovatele.
 2. Stížností, které není třeba prošetřovat na místě nebo na podkladě vyjádření, popřípadě spisového materiálu jiného orgánu/organizace, musí být vyřízeny/prošetřeny do 10 dnů ode dne, kdy byly doručeny škole.
 3. Stížnosti, které nelze vyřídit/prošetřit do 10 dnů ode dne jejich doručení, musí být vyřízeny/prošetřeny nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy byly doručeny. Tuto lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech. O důvodech musí být uvědomen stěžovatel a organizace, která stížnost postoupila k prošetření nebo si vyžádala zprávu o jejím vyřízení.

Vyřizování stížností

 1. Škola vyřizuje jednak stížnosti došlé přímo na školu, dále stížnosti postoupené zřizovatelem a Ministerstvem školství, případně z jiných organizací.
 2. Stížnosti na výsledky vzdělávaní a jeho průběh, na personální a materiálně technické podmínky vzdělávací činnosti řeší ředitel školy, případně ČŠI, stížnosti na řídící práci ředitelů škol postoupí ředitel k prošetření a vyřízení zřizovateli.
 3. Ostatní stížnosti na učitele a ostatní zaměstnance prošetřuje a vyřizuje ve své působnosti ředitel školy.
 4. Pokud škola obdrží stížnost, jejíž šetření je třeba jen zčásti v pravomoci ředitele, potvrdí příjem stížnosti stěžovateli a sdělí mu, které body stížnosti prošetří. Současně jej bude informovat, komu postupuje další část stížnosti k prošetření a vyřízení.
 5. Je nepřípustné postupovat stížnosti k prošetření nebo vyřízení útvarům a pracovníkům, proti kterým stížnost směřuje. Stížnosti na vedoucí pracovníky se postupují k prošetření nebo vyřízení vždy příslušnému nadřízenému orgánu.

Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel byl o tom vyrozuměn.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle zákona 106/99 Sb., v platném znění

Žádost o poskytnutí informace

 1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně, písemně nebo v elektronické podobě.
 2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

 1. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržela škola (povinný subjekt).
 2. Z podání musí být zřejmé, komu je žádost určena a kdo ji podává. U podání v elektronické podobě musí být uvedena příslušná identifikace žadatele. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu (adresu bydliště a adresu pro doručování, jestliže se tyto adresy liší). Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
 3. Škola posoudí obsah žádosti a:
 4. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 5. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,
 6. nerozhodne-li o odmítnutí žádosti podle §15 zákona, poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně.
 7. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
 8. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů vyjmenovaných v zákoně, nejvýše však o deset dní.
 9. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 1. Pokud škola žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Odvolání

 1. Proti rozhodnutí školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
 2. Škola předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 3. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání školou.

Ochrana osobních údajů - dle čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Informace o tom, které osobní údaje jsou školou o jednotlivých subjektech zpracovávány, jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.

Logo Praha
 • Adresa školy: Učňovská 1/100
 • PSČ: 190 00, Praha 9
 • IČO: 00639516
 • Email: sosls@sosls.cz
 • Tel.: 228 229 063
Prohlášení o přístupnosti    Tento web využívá pouze základní cookie.