O škole

1. Název

Střední odborná škola logistických služeb

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena ke dni 1. 11. 1996 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod č. j.: 15008/97-60 ze dne 6. 3. 1997

Rozhodnutím MŠMT ČR č. j.: 34013/2000-14 ze dne 1. 1. 2001 přešla organizace k 1. 1. 2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha

Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání s maturitní zkouškou.

3. Organizační struktura

viz. kontakty

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Střední odborná škola logistických služeb

Učňovská 100/1

190 00 Praha 9 - Hrdlořezy 

4.2 Adresa pro osobní návštěvu

Střední odborná škola logistických služeb

Učňovská 100/1

190 00 Praha 9 - Hrdlořezy 

4.3 Úřední hodiny

pondělí – pátek: 7.30 – 15.00 (nebo dle dohody)

4.4 Telefonní čísla

266 106 279

 

 

4.5 Adresa internetové stránky

www.sosls.cz

4.6 Adresa e-podatelny

ID datové schránky: mekge48

4.7 Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5 Případné platby lze poukázat

na bankovní účet školy - FIO banka: 

Číslo účtu
2301488766 / 2010
Majitel
Střední odborná škola logistických služeb
IBAN
CZ4120100000002301488766
BIC
FIOBCZPPXXX

6. IČ

00639516

7. DIČ

CZ00639516

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Zřizovací listina

Školní řád - viz. sekce "Pro studenty a rodiče - dokumenty"

Rozpočet  - viz. sekce "O škole - dokumenty"

8.2 Rozpočet

Rozpočet  - viz. sekce "O škole - dokumenty"

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace lze podávat v úředních hodinách na adrese školy pro osobní návštěvu, písemně na adresu školy, rovněž lze využít datovou schránku nebo elektronickou adresu školy.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možný v úředních hodinách na adrese školy pro osobní návštěvu, písemným podáním na adresu školy, rovněž lze využít datovou schránku nebo elektronickou adresu školy.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním ve škole nebo zasláním poštou na uvedenou adresu.

12. Formuláře

viz. dokumenty

13. Předpisy

13.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí po domluvě v  úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy.

13.2 Vydané právní předpisy

14. Úhrady za poskytování informací

14.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Černobílá kopie nebo tisk stránky A4 1,- Kč/strana

Poštovné dle skutečných nákladů

14.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

15. Licenční smlouvy

15.1 Vzory licenčních smluv

15.2 Výhradní licence

16 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999

viz. dokumenty ke stažení

 

Informace ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy (§ 164 a 165 zákona 561/2004 Sb., školský zákon) - výňatek

 1. Ředitel řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce a další vedoucí pracovníky.
 2. Ředitel odpovídá za splnění učebních plánů, za odbornou a pedagogickou úroveň výchově vzdělávací práce školy a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků; vytváří podmínky pro další vzdělávání pracovníků
 3. Ředitel kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků.
 4. Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy a předkládá tuto zprávu radě školy.
 5. Ředitel může podle místních potřeb a podmínek na základě požadavků orgánů, které zřídily školu nebo školské zařízení, popřípadě jiného subjektu, upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány.
 6. Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.
 7. Ředitel rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech (§ 165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.)

  1. povolení/zamítnutí přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle §17 odst. 3 a individuálního vzdělávacího plánu podle §18, §41
  2. přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle §59 a následujících
  3. přijetí/zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle §66
  4. povolení/zamítnutí žádosti o opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle §66 odst. 7
  5. podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle §31 odst. 2 a 4
  6. uznání dosaženého vzdělání podle §70
  7. snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle §123 odst. 4
 8. Odvolat se lze proti rozhodnutím ředitele školy:
  1. která jsou uvedena výše pod č. 7 písm. a) a c) – g);
  2. přijetí nebo nepřijetí ke studiu podle č. 2 písm. b)
  3. Na odvolání se vztahuje Správní řád. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství školy k místně příslušnému školskému úřadu MHMP do 15 dnů od doručení Rozhodnutí v případě a) a c) a e), do 3 pracovních dnů od doručení Rozhodnutí v případě b).
 9. Jestliže má žák nebo zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy se dozvěděl o jejím výsledku požádat ředitele školy o přezkoušení; je-li vyučujícím ředitel školy, může být požádán o přezkoušení žáka školský úřad. Přezkoušet žáka nelze, byl-li žák v klasifikačním období z vyučovacího předmětu, jehož klasifikace je napadána, již komisionálně zkoušen.

 

Ředitel školy se řídí při svém rozhodování platnými předpisy, z nichž nejdůležitější jsou:

 • zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění;
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění;
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění;
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění;
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování OÚ, v platném znění;
 • vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění;
 • vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění;
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění;
 • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění;
 • vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., č. 46/2008 Sb., č. 394/2008 Sb. a č. 86/2012 Sb.;

Výše uvedené předpisy jsou přístupné elektronicky na internetu.

Ředitel střední školy poskytuje informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a přijímá a vyřizuje stížnosti, podněty a oznámení.

 

Vyřizování stížností

Ve škole stížnosti přijímá, eviduje a zajišťuje jejich správné a včasné vyřizování sekretariát ředitelky. Tím není dotčena povinnost ostatních vedoucích přijímat stěžovatele.

 

Přijímání stížnosti

 1. Ústní stížnost – pokud ji nelze vyřídit ihned při podání, sepíše se záznam, který stěžovatel podepíše je předán do sekretariátu školy, kde bude stížnost řádně zaevidována, označena a předána k řešení vedení školy.
 2. Stížnost písemná doručená osobně – potvrdí se příjem písemnosti, řádně se zaeviduje v sekretariátu školy a je následně předána vedení školy.
 3. Stížnost písemná doručená poštou nebo elektronickou poštou – je po zapsání do evidence v sekretariátu školy předána vedení školy.

Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době.

Údaje o stížnostech jsou ochraňovány podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování OÚ v informačních systémech, v platném znění

 

Termín vyřízení stížnosti

 1. Stížnost, jejíž prošetření a vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu, postoupí ředitel těmto orgánům/organizacím k přímému vyřízení do 5 dnů ode dne přijetí a vyrozumí o tom stěžovatele.
 2. Stížností, které není třeba prošetřovat na místě nebo na podkladě vyjádření, popřípadě spisového materiálu jiného orgánu/organizace, musí být vyřízeny/prošetřeny do 10 dnů ode dne, kdy byly doručeny škole.
 3. Stížnosti, které nelze vyřídit/prošetřit do 10 dnů ode dne jejich doručení, musí být vyřízeny/prošetřeny nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy byly doručeny. Tuto lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech. O důvodech musí být uvědomen stěžovatel a organizace, která stížnost postoupila k prošetření nebo si vyžádala zprávu o jejím vyřízení.

 

Vyřizování stížností

 1. Škola vyřizuje jednak stížnosti došlé přímo na školu, dále stížnosti postoupené zřizovatelem a Ministerstvem školství, případně z jiných organizací.
 2. Stížnosti na výsledky vzdělávaní a jeho průběh, na personální a materiálně technické podmínky vzdělávací činnosti řeší ředitel školy, případně ČŠI, stížnosti na řídící práci ředitelů škol postoupí ředitel k prošetření a vyřízení zřizovateli.
 3. Ostatní stížnosti na učitele a ostatní zaměstnance prošetřuje a vyřizuje ve své působnosti ředitel školy.
 4. Pokud škola obdrží stížnost, jejíž šetření je třeba jen zčásti v pravomoci ředitele, potvrdí příjem stížnosti stěžovateli a sdělí mu, které body stížnosti prošetří. Současně jej bude informovat, komu postupuje další část stížnosti k prošetření a vyřízení.
 5. Je nepřípustné postupovat stížnosti k prošetření nebo vyřízení útvarům a pracovníkům, proti kterým stížnost směřuje. Stížnosti na vedoucí pracovníky se postupují k prošetření nebo vyřízení vždy příslušnému nadřízenému orgánu.

Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel byl o tom vyrozuměn.

 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle zákona 106/99 Sb., v platném znění 

 

Žádost o poskytnutí informace

 1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně, písemně nebo v elektronické podobě.
 2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

 1. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržela škola (povinný subjekt).
 2. Z podání musí být zřejmé, komu je žádost určena a kdo ji podává. U podání v elektronické podobě musí být uvedena příslušná identifikace žadatele. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu (adresu bydliště a adresu pro doručování, jestliže se tyto adresy liší). Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
 3. Škola posoudí obsah žádosti a:
  1. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  2. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,
  3. nerozhodne-li o odmítnutí žádosti podle §15 zákona, poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně.
 4. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
 5. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů vyjmenovaných v zákoně, nejvýše však o deset dní.
 6. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 1. Pokud škola žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

 

Odvolání

 1. Proti rozhodnutí školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
 2. Škola předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 3. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání školou.
Logo Praha
 • Adresa školy: Učňovská 1/100
 • PSČ: 190 00, Praha 9
 • IČO: 00639516
 • Email: sosls@sosls.cz
 • Tel.: 266 106 279
Prohlášení o přístupnosti